Eurogarant

Kvaliteta i ispravan popravak- OBAVEZA za prometnu sigurnost

AIRC nudi sredstvo za certificiranje kvalitete popravka vozila koristeći Eurogarant®za auto kuće i radionice , kao jedini  međunarodni priznati standard za popravak štete na vozilima. Eurogarant standard uveden je 2004. i omogućuje organizaciju u različitim zemljama pružajući mogućnost certifikacije, obuke i pomoći. Eurogarant je registrirani međunarodni znak AIRC-a.

 

Mnoge zemlje koriste Eurogarant standard da steknu kompetentnost  i “siguran” put do ispravnog popravka i tako osiguraju  sigurnost putnika i vozača.

car

Nakon sudara, auto mora biti popravljen na takav način da sigurnost nije ugrožena. Kada su auti testirani od NCAP za sigurnost, bitno je da su oštećena auta opet sigurna nakon popravka štete kao i prije nesreće, zadržavajući NCAP zvjezdice. Eurogarant® je bitan alat u osiguravanju toga.

Eurogarant® standard kvalitete mora biti provjeren od samostalnog operatora sa specijalnim "zna-kako" znanjima u toj struci.

Standard je opisan AIRC pravilima na sljedećim područjima:

  • Oprema i alati
  • Upute za popravak
  • Lokalni zakon o zaštiti okoliša i sigurnosti
  • Obrazovanje i znanje
  • Izgledi tvrtke
  • Garancija

Korist Eurogarant®-a  "leži"  kupcu koji je  potpuno osiguran za vožnju i sigurno popravljeno vozilo, ispunjava sigurnosne zahtjeve i podpisano je Eurogarant® jamstvom.

Građanin, osiguravajućštvo, proizvođač automobila, jednom riječi naši partneri, kao i mi poslodavci udruženi u HUAS kada kažemo budućnost mislimo na kvalitetu, koju se trudimo osigurati kroz profesionalnost, popravak šteta na raznim tipovima automobila, izobrazbe i treninge, savjete za popravke šteta prema zadnjim bazama tehničke i tehnološke dokumentacije. Norma kvalitete koja se prepoznaje i kontrolira kod autokaroserista u zemljama EU je EUROGARANT.

Profesionalnost,u slučaju automobilska nezgode i štete, vlasnik traži, jednostavan i brz popravak. Sam popravak je dio jednog procesa koji započinje auto udesom; u kojemu se traži pomoć kao što je potreba za zamjenskim autom, rješavanja odnosa prema osiguravajućem društvu za eventualnu naknadu štete, stručan-profesionalan popravak, povjerenje u sigurnost i točnost za vrijeme i u prostoru popravka vozila, garanciju za učinjene radove i ugrađene dijelove i sl. Samo jedna profesionalna autolimarska i autolakirerska radionica sa odgovarajućom organizacijom posla, osposobljenim djelatnicima, dobro vođenom dokumentacijom je u mogućnosti ponuditi zahtijevane kriterije usluga.

To su upravo zahtjevi i principi, te pravila na kojima se temelji ideja standarda kvalitete Eurogarant koja se uvodi kod autokaroserista (autolimari i autokaroseristi) u zemljama EU. To je i način kontrole kvaliteta pružanja usluga od strane vanjskih kontrolora eksperata za licenciranje, odnosno za takve poslove. Popravak šteta na raznim tipovima automobila,U 37 godina AIRC-a sakupilo se ogromno znanje i iskustvo u popravcima različitih marki automobila i motorkotača. Raditi popravke na raznim tipovima marki je jedna od posebnosti koja se želi nastaviti raditi u budućnosti, što zahtijeva investiranje u; nove tehnologije popravaka, organizaciju, rezervne dijelove i u sve ono drugo što doprinosi garanciji popravka raznih maraka na visokom nivou. EUrogarant nije vezan za jednu marku boje ili neke drugog materijala koji se ugrađuje ili koristi u popravku. Svaka radionica-firma radi samostalni izbor dobavljača u skladu sa tržištem i svojim profesionalnim izborom.

U svim od 5000 Eurogarant autokaroserija u EU koriste se eve marke koje postoje na tržištu.Izobrazba i trening,Automobili novih generacija sve su kompleksnija i tehnički zahtjevniji. AIRC i HUAS rade na traženju učinkovitog treniranja i izobrazbe svojih članica. Profesionalna izobrazba bitan je princip kojega propisuje i Eurogarant. Predmetna izobrazba ne odnosi se samo na tehnički aspekt popravaka, već i na područja odnosa sa klijentima, organizacije rada, informatičke pismenosti i korištenja IT tehnologije.

U mnogim zemljama takve tečajeve i treninge rade u isključivoj suradnji sa profesionalnim edukacijskim centrima. Ne samo izobrazba, već i kontrola izvršenja naučenog u praksi je jedna korektna politika unapređenja odnosa sa klijentima. Rezultati tih kontrola stavljaju se na raspolaganje svim osiguravajućim društvima koji žele i sa kojima se žele ostvariti partnerski odnosi na mreži Eurogarant. HUAS u svom radu dati će veliki naglasak upravo na segmentu izobrazbe i treninga.TIPS - Savjeti za popravke,Od autokaroserija se traži da interveniraju na novim modelima automobila, koji imaju nove sisteme i materijale u konstrukciji, nove komponente u elektronici. Da bi udovoljili zahtjevu kvalitetnog popravka na novim modelima neophodno je da autokaroserije budu informirane sa specifičnim i kvalitetnim instrukcijama o popravku i mogućim problemima koji mogu naići prilikom popravka automobila. Zbog toga AIRC se pobrinuo da kroz razvoj AIRC-TIPS, davanjem tehničkih savjeta, doskoči problemima,. Baza tehničkih savjeta AIRC-TIPS je dostupna na CD-u ili na internetu.

Od 2005.g. TIPS uključuje, osim drugoga, i druge tehničke podatke o materijalu koji se upotrebljava, kao i linkove na mnoge druge tehnološke informacije o novim modelima. Softwarske kuće koje surađuju sa Euragarantom koriste TIPS u svojim programima i za održavanje vozila na način da su tehničko-tehnološki podaci odmah dostupni.Specijalizacija,Svim radionicama, mreže Eurogarant, je popravak autokaroserija njihova osnovna djelatnost, a ne sporedna djelatnost. Često članice daju i druge usluge sa ciljem povećanja kvalitete usluga prema klijentu, tako da su naše članice često multo-servisni centri. Kvaliteta je naš bussines,Suvišno je govoriti da je borba za kvalitetu imperativ udruge HUAS, te je uvođenje norme Eugarant prioritet rada jer to podrazumijeva kvalitetu strukture, kvalitetu djelatnika, kvalitetu rezervnih dijelova, kvalitetu servisa. Certifikati kvalitete (ISO) su kvaliteta plus na licencu EUgarant. Točno uvođenje zahtijevanih procedura, periodične kontrole, način rada sa rezervnim dijelovima, ostvarivani napredak u odnosu prema klijentima, su napori kojima se teži da autokaroserije HUAS, a posebno licencirane Eurogarantom, postanu i učvrste se kao poželjnim poslovnim partnerima. Efikasnost,Vrijeme je novac. Troškovi proizvodnje/usluga moraju biti pod kontrolom i moraju se težiti smanjivanju vremena za popravak na način da autokaroserije HUAS-a mogu popraviti jedan značajan broj kola što garantira profit radionici. Poruka je efikasnost, jer radionice imaju sve ono što to i garantira; profesionalni pristup, opremu, informacije, organizaciju i sve drugo što je u interesu zadovoljiti i najzahtjevnijeg klijenta.Opravdano se borimo da se ovakav naš pristup radu, kvaliteti rada i efikasnosti transparentno prihvati i kroz cijenu sata radionice, obzirom na visinu i kvalitetu usluge, prema praksi i pravnim stečevinama autostruke u EU.

Tržište rezervnih dijelova se mijenja i uz zahtjeve. AIRC i HUAS se naslanja na europske direktive slobodnog protoka roba, ali uvijek u okviru kvalitetnih dijelova koji se moraju ugrađivati i kontrolirati prema odgovarajućim direktivama i standardima EU. Kanali distribucije odabiru se prema normama o slobodnom protoku roba EU komisije. I za Eurogarant kanali distribucije nisu važni, ali važno je da se radi o originalnim dijelovima koji u potpunosti mogu zadovoljiti zahtjevima za izdavanje garancije izvršenog popravka. Eurogarant je ujedno i obveza da se posluje sa onim tvrtkama koje prihvaćaju visoke standarde kvalitete.Garancije Eurogarant,Svaki popravak autokaroserije Eurogarant je pokriven sa garancijom u trajanju od 4 godine, što je dvostruko više od zahtijeva važećih zakona. To je jednostavna afirmacija jednog posla koji se radi profesionalno i sa kvalitetom. Odgovornost za obavljeni posao je uvijek na autokaroseriji koja je posao obavila, ili na nekoj drugoj Eurogarant autokaroseriji ukoliko prethodna nije, zbog bilo kojih razloga, više na tržištu. Komisija Eurogarant intervenirati će da izmiri eventualne konflikte između klijenta i autokaroserije. Eurogarant autokaroserija potvrđuje svoje garancije, kao što su: popravka visoke kvalitete sa jednom primjerenom cijenom posao popravka prema zahtjevima propisanih standarda EUobavljen posao sa visoko kvalificiranim djelatnicima

Obavljanje posla u skladu sa prihvaćenim komercijalnim uvjetimaTransparentnost,Sve autokaroserije Eurogarant imaju jedinstveni sustav kontrole troškova, koji im omogućava da su konkurentni na tržištu, kroz osiguranje visoke kvalitete popravka i servisa. Kroz jedinstveni troškovni pristup osigurava se njihova poslovna efikasnost i investiranje koje donosi profit i ostvaruje dobit. Sat rada nije od posebnog značaja, značajno i borimo se na osiguranju društveno verificiranog sata sata radione. Jedinstveni izračun sata radione stvara onaj toliko potreban duh zajedništva u osiguranju kvalitete u okviru sustava Eurogarant. Taj izračun donosi osnove za transparentnu politiku našeg rada i razvoja i prema nečemu što se zove „opće dobro“. U tu našu transparentnost želimo uključiti Vas, vlasnike vozila, osiguravajućih društava, Vas, partnere u komorama, lokalne nositelje vlasti…

Eurogarant poštuje i gradi pravila poslovnog i poduzetničkog morala društva, a posebno zakone društvene zajednice. Naše članice obvezno plaćati društvene obveze, ali isto tako kroz našu Udrugu tražimo jasno i sve one mjere koje mogu doprinijeti povećanju konkurentnosti naših radionica, ali i društva u cjelini. Popravak auta ispred kupovine novog,Ono što je naša misija je da svojom kvalitetom i stručnošću popravak auta stavljamo ispred kupovine novog. Ovo je uz ostalo dakako i naš mali doprinos ukupnom nastojanju da očuvamo okoliš. Garancijama i kvalitetom želimo dokazati da je navedeni poslovni princip ispravan. AIRC i HUAS posebno rigorozno kontrolira članove koji posjeduju normu kvalitete Eurogarant.Pokrivenost usluga na čitavom teritoriju,Prioritet nam je da svojim radionicama, područnim uredima i područnim voditeljima, jednom riječi sa svojim članovima, pokrijemo cijeli teritoriji RH.